תקנון החברה

תקנון זה הינו הבסיס החוקי לכל פעילות באתר, להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוח ו/או הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.

האתר פועל גם כחנות אינטרנטית און-ליין למכירת מוצרים שונים, בין השאר משווקת לק לטיפול בפטרת ציפורניים ונמצא בבעלות ב.ה. איזי מדיה בע”מ ח.פ. 515005858 ומנוהל על ידה.

כל המבצע הזמנה ו/או רכישה באתר, ו/או נרשם באתר, ו/או עושה שימוש כלשהו באתר, מצהיר בזאת כי עם ביצוע הרכישה ו/או ההרשמה באתר ו/או שימוש כלשהו באתר, הוא קרא את התקנון הזה, והוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענות, מענות, ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או כל מי שמטעמה, בכל הקשור להוראות והתנאים של התקנון הזה.

הרישומים המופיעים במחשבי החברה והם בלבד, יהוו ראיה לנכונות כל פעולה, רישום ושימוש אשר מתבצעים באתר.

תמונות המוצרים הנן להמחשה ולעתים מעצם טבען עלולות להיות שונות במקצת מהמוצרים עצמם וייתכן כי יחולו שינויים לא משמעותיים בין התמונות למוצרים.
החברה ו/או האתר אינם מתחייבים לכך כל המוצרים אשר מוצגים באתר ו/או יוזמנו יהיו בפועל במלאי בעת ביצוע ההזמנה או בכלל בכל עת.

החברה ו/או האתר עושים ככל שביכולתם שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם אולם למען הסדר הטוב יובהר כי עלולים להופיע במידע המוצג אי דיוקים או שגיאות אשר נעשו בתום לב והחברה ו/או האתר לא ישאו בשום אחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.

כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ.

החברה ו/או האתר רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לעדכן בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש את מחירי המוצרים באתר ו/או את תעריפי המשלוח. המחיר התקף להזמנה שבוצעה הוא המחיר אשר התפרסם באתר בעת השלמת הליך ההזמנה.

החברה ו/או האתר רשאים בכל עת להציע מבצעים שונים, מתנות, הטבות והנחות שונות. החברה ו/או האתר רשאים בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת מראש להפסיק מבצעים שונים, מתנות, הטבות והנחות שונות אלו.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים וכדומה). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל אמצעי אחר.

בעצם הרשמה לאתר, הלקוח מסכים לכל תנאי תקנון זה ללא יוצא מן הכלל, וכן מודע ומסכים לכך שמדי פעם הוא יקבל לתיבת המייל שלו ניוזלטרס וכן הודעות פרסומיות על מבצעים שונים אשר באם יערכו באתר. בכל עת הלקוח יוכל להסיר את עצמו מן הדיוור גם לאחר שנרשם, באמצעות קישור בתחתית הדיוור שהתקבל. ייתכן כי הלקוח יהיה רשום למספר רשימות דיוור כגון רשימה אחת למבצעים, רשימה אחת לחדשות וכדומה, ולכן באחריותו הבלעדית להסיר את עצמו מכל רשימת דיוור בנפרד.
בכל שאלה ו/או בירור ניתן תמיד לפנות לשירות הלקוחות של החברה דרך דף צור קשר באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מדי פעם וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת מראש רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח הרשום באתר באמצעות מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים בצורה מדויקת ונכונה מהווים תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

ההזמנה ואספקת המוצר

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על הלקוח להקפיד על מסירת הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם הלקוח ימסור פרטים שגויים ו/או לא נכונים, החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים על כך כי המוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

אישור ההזמנה ע”י הלקוח וביצועה מותנה בכך שהקנייה תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי.

פרטי ההזמנה כפי שמסר הלקוח בעת ההזמנה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה על כך ואם ירצה יוכל לשלם בכל דרך מקובלת אחרת על פי תיאום עם החברה ו/או האתר.
אישור הרכישה והספקת הסחורה מותנה בכך שהמוצר יהיה קיים במלאי אצל מחסן החברה ו/או באתר בעת מועד האספקה. אף במידה ולא צוין כי המוצר לא קיים במלאי ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו החברה ו/או האתר מחויבים במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין אם נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו. במידה והלקוח חויב, הרי ברור שכל סכום אשר שילם במידה ואכן שילם יוחזר לו. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים אשר בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, אולם בפועל אינו קיים במלאי עקב סיבות שונות, ולא ניתן לספק אותו, ובמקרה כזה תבוטל העסקה והלקוח לא יהיה זכאי לבוא בטענות ו/או מענות כלשהן.

מודגש ומובהר בזאת כי החברה ו/או האתר על פי שיקול דעתם הבלעדי רשאים שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא כולל סיבות של מסירת פרטים שגויים, אי כיבוד כרטיס האשראי של הלקוח ע”י חברות האשראי, פגיעה בחברה ו/או באתר ו/או מי מטעמם, הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה וכדומה.

למען הסר ספק, השלמת ההזמנה והספקת הסחורה ללקוח מותנה בהימצאות הסחורה במלאי וכן בתשלום מלא וקבלתו בפועל מאת הלקוח עבור הסחורה שרכש באתר