מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים

על-פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010

ביטול הזמנה במכירה כלשהי יעשה באופן הבא בלבד-בהודעה בכתב לפקסימיליה מס’ 03-9603040, או במייל בכתובת max@ez.co.il ויכלול את פרטי המציע כולל ת.ז. ואת פרטי ההזמנה.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל או מקבלת הודעת הפרטים ( המאוחר מבניהם).

זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
א. לגבי שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
ב. לגבי ”טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
ג. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
ה. טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר המציע – תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנהל את עסקיו.

ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דמי ביטול – לאחר קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך, חשוב לציין, כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח מהחנות לחברת השילוח. דמי הביטול יגבו גם אם לא בוצע חיוב
דמי הביטול עשויים להיגבות על ידי המוכר או על ידי החברה . בכל מקרה של ויתור על גביית דמי הביטול על ידי אחד מאלה, יהא השני זכאי לגבותם, ואין בוויתור על גביית דמי הביטול מצד אחד מהם כדי לפגוע בזכות השני לגבותם, בכפוף לכך שלא ייווצר כפל חיוב. רק במקרה בו הן המוכר והן החברה יוותרו על גביית דמי הביטול, לא יחויב הצרכן בדמי ביטול.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המוכר לא תחויב בדמי ביטול כלשהם. אם סופק לך המוצר – תתבקש להעמיד את המוצר לרשות המוכר במקום שבו נמסר לך הנכס ולהודיע לו על כך.

החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לסייע ללקוח מול המוכרים למצוא פתרון הולם במידה והלקוח יהיה מעוניין בהחזרת המוצר.

על אף האמור לעיל בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית ההסכם, מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים זכות הביטול עומדת במקרים הבאים:
א. ההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת
אלקטרונית.
ב . ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה ברוכלות לפי סעיף זה, יציג הצרכן תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש או ישלח העתק ממנה לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה, כאמור בחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”).